Pla d'estudis complet de Batxillerat i Llicenciatura (Grau i Màster) en Ciències Religioses (clicar per veure)

 

Programa 2020-2021

Primer quadrimestre (21 setembre 2020 / 15 gener 2021)

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Història de la Filosofia I (1r)
4ECTS
Abel Miró
Escatologia (2n)
4ECTS
David Compte
DIMARTS
Dret canònic (3r)
4ECTS
Abel Pié
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS / Opt - DECA
Ramon Rial
DIMECRES
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Constantino J. Pérez de Diego
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Rodolf Puigdollers
DIJOUS
Escrits Joànnics (3r)
4ECTS
Jean Hakolimana
Disseny curricular ESO (3r)
4ECTS
Toni Ortega
DIMECRES
(només Manresa)
Moral de l'amor i de la sexualitat (3r)
4ECTS*
Xavier Bisbal
Litúrgia (3r)
4ECTS
Joan Torra

 

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Memòria documental: els arxius
de l'Església (4t/5è)
4ECTS*
Irene Llop
Metodologia de la tesina (4t/5è)
4ECTS
Abel Miró
DIMARTS
Religions comparades (4t/5è)
4ECTS*
Jordi Sidera
Història de l'Església II (3r)
4ECTS*
Josep M. Masnou
DIMECRES
Relats de la infància (4t/5è)
4ECTS*
Rodolf Puigdollers
Llibres profètics (3r)
4ECTS
Constantino J. Pérez de Diego
DIJOUS
Llengua hebrea I (4t/5è)
4ECTS*
Bàrbara Virgil
Cartes apostòliques (3r)
4ECTS
Jean Hakolimana
DILLUNS
(només a Manresa)
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA*
Jaume Balateu
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jordi Castellet

 

Segon quadrimestre (1 febrer 2021 / 4 juny 2021)

  De 18.00 a 19.30h                               De 19.35 a 21.05h                    
 
DILLUNS                 
Cristologia (3r)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Jaume Casamitjana
 
 
DIMARTS
 
Evangelis sinòptics i Actes (2n)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Jaume Balateu
 
 
DIMECRES
 
Moral Social (3r)
4ECTS
F. Xavier Bisbal
Moral Fonamental (2n)
4ECTS - DECA
F. Xavier Bisbal
 
DIJOUS
 
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS / Opt - DECA
Toni Ortega
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jordi Castellet
 
DIVENDRES
(només a Manresa)
Els grans monestirs catalans. El
monestir de Ripoll (4t/5è)
4ECTS*
Xavier Costa
Cristianisme i filosofia política (4t/5è)
4ECTS*
Fermí Dusabe

 

  18.00 a 19.30h    19.35 a 21.05h
DILLUNS                  
Judaisme medieval (4t/5è)
4ECTS*
Irene Llop           
Llatí medieval (4t/5è)
4ECTS*
Ramon Torné                                            
DIMARTS
Art i patrimoni al Bisbat de Vic (4t/5è)
4ECTS*
Marc Sureda i Dani Font
Ètica (4t/5è)
4ECTS*
Albert Espona
 
DIMECRES
Introducció a l'Islam (4t/5è)
4ECTS*
F. Xavier Marín
 
Història del Bisbat de Vic (4t/5è)
4ECTS*
Xavier Bisbal
DIJOUS
Antropologia filosòfica (1r)
4ECTS*
Joan Ordi
 
Ateisme, creença i agnosticisme (4t/5è)
4ECTS*
Joan Ordi
DIMECRES
(nomes a Manresa)
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS / Opt - DECA
Fàtima Àlemany
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Jean Hakolimana

 

NOTA INFORMATIVA:

-Marcats amb aquest signe * són els Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

ASSIGNATURES DE 1r, 2n i 3r de GRAU QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2020/2021

Assignatures

ECTS

Història de la Filosofia II 4
Sociologia de la Religió 4
Psicologia de la Religió 4
Teologia Fonamental 6
Metafísica 4
Misteri de Déu 6
Grec Bíblic 4
Metodologia general i teològica 2
Fenomenologia de la Religió 4
Moral de la vida 4
Antropologia Teològica 6
Pentateuc i Llibres històrics 4
Grec bíblic 4
Misteri de Déu 6
Teologia Espiritual 4
Patrologia 4
Llibres sapiencials i Salms 4
Seminari de Textos Cristians 4
Història de l'Església I 4
Eclesiologia 6
Moral de la vida 4
Sagraments 6
Mariologia 2
Ecumenisme 2
Diàleg interreligiós 2
Seminari de Síntesi 6

 

ASSIGNATURES DE GRAU I MÀSTER (4t i 5è) QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2020/2021

Assignatures                                                                ECTS     
Arqueologia cristiana 4
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança 4
Pensament medieval I 4
Pensament medieval II 4
Història de la música sacra a Occident 4
La figura femenina en els evangelis 4
Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll 4
Art cristià medieval 4
Relats de la passió 4
Llengua hebrea II 4
Medi bíblic 4
La diòcesi de Vic i l'Església catalana a les portes del 1900:
Morgades i Torras
4
Anunciar l'Evangeli a la societat postmoderna del s. XXI 4

 

LLENGÜES MODERNES

L'alumne haurà d'acreditar el coneixement d'una llengua moderna a més de la pròpia per poder obtenir el títol de Batxillerat (Grau). En el cas de la Llicenciatura (Màster) s'haurà d'acreditar el coneixement de dues llengües modernes. Tot i que aquest és un requisit per a l'obtenció del títol, s'aconsella obtenir el més aviat possible aquest coneixement que facilitarà a l'alumne l'accés a una bibliografia més àmplia al llarg dels seus estudis.

El coneixement de les llengües modernes requerit per a l'obtenció dels títols es podrà acreditar presentant els certificats corresponents al nivell B1 de coneixement.

Acreditació del nivell de coneixement de llengües modernes:

1.- Els certificats aportats han de correspondre al nivell B1. Aquest nivell és el corresponent al de les proves d'idiomes moderns superades de les PAU (Proves d'Accés a la Universitat), al tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat de "nivell intermedi" així com també el "nivell 3" del Servei de Llengües Modernes de les Universitats Catalanes.

2.- S'acceptaran com a llengües modernes l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès.

3.- Caldrà presentar a la secretaria de l'ISCRVic una certificació ajustada al nivell requerit. Es valorarà i es resoldrà l'acceptació d'aquesta certificació.

 

PROGRAMES ESPECIALS

1. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que són graduades en Magisteri Infantil i/o de Primària

Els mestres d'Educació Infantil i Primària interessats a obtenir la DECA cal que cursin les següents assignatures corresponents als blocs teològic i pedagogicodidàctic:

 BLOC TEOLÒGIC    Introducció a la Teologia   4 ECTS 
   Moral Fonamental   4 ECTS 
   Introducció a l'Antic Testament   4 ECTS
   Introducció al Nou Testament   4 ECTS
 BLOC PEDAGOGICODIDÀCTIC    Pedagogia de la Religió   4 ECTS
   Didàctica de la Religió   4 ECTS

2. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que volen impartir l'assignatura de Religió a Secundària i a Batxillerat

2.1.- Per alumnes amb estudis de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia caldrà que cursin els següents ECTS:

 Psicologia de la Religió    4 ECTS 
 Fenomenologia de la Religió    4 ECTS
 Sociologia de la Religió  4 ECTS
 Pedagogia de la Religió  4 ECTS
 Didàctica de la Religió  4 ECTS
 Disseny curricular ESO  4 ECTS

 2.2.- Per alumnes amb títol previ de Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses (amb el bloc optatiu pedagogicodidàctic inclòs).