Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/src/User/UserHelper.php on line 621
Normes Internes

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ss2w8mls/iscrvic.org/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

 

ESTUDIS

Les classes són de dilluns a dijous a Vic, i el divendres, dilluns o dimecres a Manresa, i s’imparteixen de les 18.00 a les 21.05 del vespre. L’assistència a les classes és obligatòria i l’alumne perdrà l’escolaritat si falta a una quarta part d’aquestes, equivalent al 25%.

 

TIPUS I ADMISSIÓ D'ALUMNES

Alumnes Ordinaris: Són els qui es matriculen a algunes assignatures o a la totalitat de les matèries d’un curs i aspiren a l’obtenció del títol. Per a matricular-se com a alumne ordinari, s’exigeixen els mateixos requisits que preveu la legislació civil per als estudis universitaris. Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no satisfer aquests requisits, l’alumne haurà de passar la Prova d’Accés a la Universitat per a persones més grans de vint-i-cinc anys, de quaranta o de quaranta-cinc. Superats aquests requisits, prèvia una entrevista amb Direcció, es podrà formalitzar la matrícula.

Alumnes Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l'obtenció de titulacions acadèmiques, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. En acabar rebran una certificació dels exàmens que realitzin. Una assignatura cursada com a alumne/a extraordinari no es podrà fer servir mai per convalidar o reconèixer cap altra assignatura. L'ISCRVIC té un nombre limitat d'alumnes extraordinaris.

Alumnes Invitats: Són els qui volen cursar alguna assignatura i superar-ne l'examen, per a un eventual reconeixement d'aquesta en un altre institut o centre universitari, on tramitaran la titulació corresponent. En aquest cas, és necessari sol.licitar al seu Institut de referència el permís per matricular-se com alumne invitat i presentar la seva autorització en el moment de fer la matrícula a l'ISCRVIC. Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no tenir els requisits d'admissió s'haurà d'aprovar la Prova d'Accés per a més grans de vint-i-cinc anys, quaranta o quaranta cinc.

Alumnes Oients: Són els qui es matriculen de totes o bé d'algunes assignatures, que poden ser de primer o segon cicle, sense passar les proves d'avaluació. En acabar el curs poden sol.licitar un certificat d'assistència.

 

CONDICIONS DE MATRÍCULA I REALITZACIÓ D'INSCRIPCIÓ

El períodes de matrícula pel curs 2022-23 són els següents:

-1r quadrimestre: del dijous 1 al dijous 15 de setembre de 2022.
-2n quadrimestre: del dilluns 9 al dijous 26 de gener de 2023.
 
Per a la realització de la matrícula caldrà enviar aquesta fitxa d'inscripció (clicar a sobre) escanejada i signada (a través de signatura digital o bé signatura manual) a la següent adreça: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. Una vegada enviada la fitxa d'inscripció s'obtindrà la confirmació i resposta per part de secretaria del cost de la matrícula (els imports estan disponibles al requadre de sota mitjançant el qual hom pot fer-ne el còmput). El pagament es domiciliarà al n. de compte que l'alumne/a ha facilitat. Caldrà portar l'imprès de la fitxa d'inscripció amb la signatura original durant els primers dies d'assistència a les classes si és que no s'ha enviat ja prèviament a través de signatura digital. No es podrà assistir a classe si prèviament i abans del dia 15 de setembre - 1Q (inclòs) o bé del 26 de gener - 2Q (inclòs) no s'ha formalitzat i finalitzat degudament la matrícula.
La inscripció també es pot fer de manera presencial en horari de secretaria.
(*En el cas d'anul.lació d'una matèria per falta d'alumnes es retornarà íntegrament l'import d'aquesta/es. Condicions pel canvi i anul.lació de matrícula segons el reglament de règim intern de l'ISCRVic).

Els alumnes ordinaris i invitats que es matriculen per primera vegada han de portar a més a més: certificació compulsada o original dels estudis cursats amb anterioritat i que avalen l'accés a la universitat, fotocòpia del carnet d'identitat, i una fotografia de carnet.

Segons l'article 25 del RRI de l'Institut:

1-L'alumne que, durant el període de matriculació a l'ISCRVic, vulgui cursar assignatures en un altre Institut Superior de Ciències Religioses en virtut d'alumne invitat, haurà de notificar-ho prèviament a la Direcció. Cada assignatura que posteriorment l'alumne vulgui adaptar en el seu expedient té un cost que s'haurà de pagar a Secretaria.

2-L'alumne disposarà d'un màxim de dues setmanes, clausurat el període de matrícula, per a fer un canvi en la seva inscripció, en assignatures del mateix curs. Durant la primera setmana de classes l'alumne pot donar de baixa la seva inscripció, però haurà d'abonar a la Secretaria el 10% del cost de la seva matrícula per despeses de gestió. En el cas que l'alumne vulgui anul.lar la seva matrícula fora del termini establert haurà de sol.licitar-ho per escrit a Secretaria. La Direcció aprovarà l'anul.lació sols en el cas de malaltia o aspectes greument considerables. En cap cas es retornaran els diners, sinó que s'abonaran per a la matrícula de les mateixes assignatures en propers cursos.

3-En el cas que per raons personals, l'alumne vulgui fer la seva matrícula fora del període fixat d'inscripció, caldrà que redacti una carta dirigida a la direcció del centre i la faci arribar a secretaria, per tal de poder-se valorar la seva admissió al centre. En cap cas serà admesa la matrícula d'un/a alumne/a en modalitat ordinari/a havent-se realitzat ja 1/5 part de les classes, equivalent al 20% de la lectivitat d'una assignatura.

 

ITINERARI ACADÈMIC

Hi ha assignatures que depenen d’altres cursades en anys anteriors. Quan no s’aconsegueix l’aprovat en una d’aquestes assignatures anteriors, es crea incompatibilitat per a matricular-se en la corresponent superior. Tenint això en compte, l’alumne podrà matricular-se a les assignatures següents:
– Seminari de síntesi (si abans ha aprovat les assignatures teològiques de 1r, 2n curs i primer quadrimestre de 3r).
– Pentateuc i llibres històrics, Llibres profètics, Llibres sapiencials i salms (si abans ha aprovat Introducció a l’Antic Testament).
– Evangelis sinòptics i Actes, Cartes Apostòliques i Escrits Joànnics (si abans ha aprovat Introducció al Nou Testament).
– Tractats de Teologia (si abans ha aprovat Teologia fonamental).

*Es tindran en compte possibles excepcions sempre i quan s'hagin comunicat prèviament a la secretaria del centre i s'hagi rebut el vist-i-plau pertinent.

 

CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS

En cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’exàmens: febrer o juny i setembre. Els alumnes ordinaris que han complert l’escolaritat exigida per a cada matèria tenen dret a quatre convocatòries d’examen.
La primera forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). Les altres tres convocatòries exigiran inscripció prèvia i es realitzaran durant les dues primeres setmanes de setembre de l’any de docència (la segona), i en dues de les convocatòries oficials en el termini de dos anys (tercera i quarta).
Esgotades les quatre convocatòries, l’alumne s’haurà de matricular de nou i repetir l’escolaritat.

 

CONVALIDACIONS

Només poden ser convalidades aquelles matèries que hagin estat qualificades i siguin de caràcter universitari.
L’estudiant que demani una convalidació haurà de sol·licitar-la per escrit durant el període de matriculació i adjuntar els certificats acadèmics acreditatius, amb la qualificació, nombre de crèdits i programa de l’assignatura. La Comissió de convalidacions estudiarà la petició i hi donarà la resolució.

 

TAXES (en vigor des del 2011-12)

 1 Crèdit ECTS (ordinari i oient) Batxillerat                                                           25,75 € 
 1 Crèdit ECTS (ordinari i oent) Grau i Màster / Llicenciatura        28,50 € 
 Taxes de matriculació anuals        18 €
 Certificat d'estudis d'un curs

       10 €

 Certificat acadèmic personal        21 €
 Altres certificats          5 €
 Taxes de convalidació        20 €
 Inscripció exàmens extraordinaris (3era i 4arta convocatòria)        21 €
 Lliurament de Tesina (drets de lectura)       280 €
 Drets de títol de Batxillerat/Grau en Ciències Religioses      135 € 
 Drets de títol de Llicenciatura/Màster en Ciències Religioses      175 €   
 Drets de títol de la DECA        65 €

 

SOL.LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Per alumnes amb greus problemes econòmics existeixen vies d'ajuts. Sol.licitar informació a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. / 93 886 15 55

Cal sol.licitar la informació amb un temps de marge abans de fer la matrícula. Les dates límit de presentació de la documentació requerida són: primera setmana d'octubre (primer quadrimestre) / darrera setmana de febrer (segon quadrimestre).