A cada estudiant, se li lliurarà, en el moment de fer la matrícula, un carnet d’identificació que serà personal i instransferible i que caldrà que ensenyi si se li demana.
Aquest carnet servirà també per a fer ús de la Biblioteca del Seminari Diocesà i de la Biblioteca de la Universitat de Vic.