ESTUDIS

Les classes són de dilluns a dijous a Vic, i el divendres a Manresa, i s’imparteixen de 2/4 de 7 a ¾ de 10 del vespre. L’assistència a les classes és obligatòria i l’alumne perdrà l’escolaritat si falta a una tercera part d’aquestes.

 

TIPUS I ADMISSIÓ D'ALUMNES

Alumnes Ordinaris: Són els qui es matriculen a algunes assignatures o a la totalitat de les matèries d’un curs i aspiren a l’obtenció del títol. Per a matricular-se com a alumne ordinari, s’exigeixen els mateixos requisits que preveu la legislació civil per als estudis universitaris. Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no satisfer aquests requisits, l’alumne haurà de passar la Prova d’Accés a la Universitat per a persones més grans de vint-i-cinc anys, de quaranta o de quaranta-cinc. Superats aquests requisits, prèvia una entrevista amb Direcció, es podrà formalitzar la matrícula.

Alumnes Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l'obtenció de titulacions acadèmiques, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. En acabar rebran una certificació dels exàmens que realitzin. Una assignatura cursada com a alumne/a extraordinari no es podrà fer servir mai per convalidar o reconèixer cap altra assignatura. L'ISCRVIC té un nombre limitat d'alumnes extraordinaris.

Alumnes Invitats: Són els qui volen cursar alguna assignatura i superar-ne l'examen, per a un eventual reconeixement d'aquesta en un altre institut o centre universitari, on tramitaran la titulació corresponent. En aquest cas, és necessari sol.licitar al seu Institut de referència el permís per matricular-se com alumne invitat i presentar la seva autorització en el moment de fer la matrícula a l'ISCRVIC. Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no tenir els requisits d'admissió s'haurà d'aprovar la Prova d'Accés per a més grans de vint-i-cinc anys, quaranta o quaranta cinc.

Alumnes Oients: Són els qui es matriculen de totes o bé d'algunes assignatures, que poden ser de primer o segon cicle, sense passar les proves d'avaluació. En acabar el curs poden sol.licitar un certificat d'assistència.

 

INCOMPATIBILITAT D'ASSIGNATURES

Hi ha assignatures que depenen d’altres cursades en anys anteriors. Quan no s’aconsegueix l’aprovat en una d’aquestes assignatures anteriors, es crea incompatibilitat per a matricular-se en la corresponent superior. Tenint això en compte, l’alumne podrà matricular-se a les assignatures següents:
– Seminari de síntesi (si abans ha aprovat les assignatures teològiques de 1r, 2n curs i primer quadrimestre de 3r).
– Pentateuc i llibres històrics, Llibres profètics, Llibres sapiencials i salms (si abans ha aprovat Introducció a l’Antic Testament).
– Evangelis sinòptics i Actes, Cartes Apostòliques i Escrits Joànnics (si abans ha aprovat Introducció al Nou Testament).
– Tractats de Teologia (si abans ha aprovat Teologia fonamental).

 

CONVOCATÒRIA D'EXÀMENS

En cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’exàmens: febrer o juny i setembre. Els alumnes ordinaris que han complert l’escolaritat exigida per a cada matèria tenen dret a quatre convocatòries d’examen.
La primera forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). Les altres tres convocatòries exigiran inscripció prèvia i es realitzaran durant les dues primeres setmanes de setembre de l’any de docència (la segona), i en dues de les convocatòries oficials en el termini de dos anys (tercera i quarta).
Esgotades les quatre convocatòries, l’alumne s’haurà de matricular de nou i repetir l’escolaritat.

 

CONVALIDACIONS

Només poden ser convalidades aquelles matèries que hagin estat qualificades i siguin de caràcter universitari.
L’estudiant que demani una convalidació haurà de sol·licitar-la per escrit durant el període de matriculació i adjuntar els certificats acadèmics acreditatius, amb la qualificació, nombre de crèdits i programa de l’assignatura. La Comissió de convalidacions estudiarà la petició i hi donarà la resolució.

 

TAXES (en vigor des del 2011-12)

 1 Crèdit ECTS (ordinari i oient) Batxillerat                                                           21 € 
 1 Crèdit ECTS (ordinari i oent) Grau i Màster / Llicenciatura        23 € 
 Taxes de matriculació anuals        18 €
 Certificat d'estudis d'un curs

       10 €

 Certificat acadèmic personal        21 €
 Altres certificats          5 €
 Taxes de convalidació        20 €
 Inscripció exàmens extraordinaris (3era i 4arta convocatòria)        21 €
 Lliurament de Tesina (drets de lectura)       280 €
 Drets de títol de Batxillerat/Grau en Ciències Religioses      135 € 
 Drets de títol de Llicenciatura/Màster en Ciències Religioses      175 €   
 Drets de títol de la DECA        65 €