CURS 2023-24
 

 Primer quadrimestre:

Introducció al Catecisme de l'Eslgésia Catòlica

Xavier Romero

En aquesta assignatura analitzarem els orígens, la naturalesa, el sentit, l’estructura i les claus teològiques del CEC,  així com el seu valor, la seva referencialitat per altres textos i catecismes i  com ha d’il·luminar la reflexió teològica actual, car, estem davant d’un document del magisteri vigent i performatiu.

 

Verdaguer: literatura i religió (4t/5è) 4ECTS

Francesc Codina

L’assignatura tracta de descobrir el veritable geni literari de Jacint Verdaguer, tenint em compte les contradiccions personals i de la seva època. També el que representa dins la Renaixença, com a creador de català literari.

 

Pedagogia de la religió (1r) 4 ECTS/Opt – DECA.

Ramon Rial

L’assignatura pretén aportar les eines essencials de coneixements de caire pedagògic per a poder impartir classe de religió a l’educació primària i secundària. Més enllà dels continguts relacionats  amb  el  fet  religiós,  cal  plantejar  com  i  de  quina  manera  cal  enfocar-los,  tenint present  les  edats  evolutives  dels  alumnes.  Cal  adquirir  unes  eines  i  uns  instruments  que  ens seran imprescindibles per facilitar l’aprenentatge i la reflexió entorn del fet religiós.

 

Història de la filosofia I

Ester Busquets

El  curs  abordarà  el  desplegament històric  dels  grans  temes  de  la  filosofia  occidental  des  dels orígens  grecs  fins  a  les  acaballes  de  l'Edat  Mitjana.  El  curs  també  mostrarà  la  vigència d’algunes de les qüestions plantejades pel pensament grec i medieval.

 

Història del Bisbat de Vic (4t/5è) 4ECTS

Oriol Casellas

El bisbat de Vic té una posició central a Catalunya. La seva història ressegueix els moments principals en la història del nostre país, des del segle IX fins a l’actualitat i permet copsar la la importància de la presència de l'Església i de la fe cristiana a Catalunya al llarg dels segles.

 

Introducció al Nou Testament (1r) 4 ECTS – DECA.

Rodolf Puigdollers

Per  a  l’estudi  del  cristianisme i  de  la  cultura  occidental és  fonamental  el  coneixement  del  Nou Testament,  perquè  són  els  escrits  primers  de  les  comunitats  cristianes.  Una  introducció a  la seva comprensió és fonamental per a la seva lectura i estudi.

 

Introducció a l’Antic Testament (1r) 4 ECTS – DECA.

Constantino J. Pérez de Diego

Aquesta assignatura de caràcter  introductori  vol presentar  els diferents llibres bíblics abans de Crist, inserint-los en el seu context històric, amb la finalitat de poder assolir una visió global de l'Antic Testament. Es pretén posar  les bases per a un posterior  aprofundiment en els diferents tractats: Pentateuc, Profetes, Sapiencials, Salms...

 

Llibres profètics

Constantino J. Pérez de Diego

Aquesta  assignatura  pretén  aprofundir  en  els  llibres  de  l’Antic  Testament  que  presenten l’actuació dels profetes. Es vol respondre teològicament a preguntes com: quins són els trets d’un veritable profeta  de  Jahvè?  Quina  és  la  paraula  de  Déu  davant  la  idolatria  (el  refús  del fonament del poble), o davant les injustícies socials? On és Jahvè i la seva protecció quan les potències estrangeres amenacen (i destrueixen) el seu poble? Com aconseguir la fidelitat a les arrels, la tornada als orígens, el no perdre mai l’esperança...?

 

Cartes apostòliques

Rodolf Puigdollers

Les cartes de Pau i les set cartes universals constitueixen la part epistolar del Nou Testament. En  aquestes  dues  col·leccions es  troben els  textos  cristians  més  antics,  així  com  textos fonamentals en la història del pensament occidental, com són la Carta als romans i la Carta als gàlates.  El  seu  coneixement  és  fonamental  per  entendre  el  pensament  cristià  i  el  seu humanisme.

 

Disseny curricular de Religió de Primària i secundària 4 ECTS - DECA.

Yolanda Albarrán/José Miguel Mayor/ Toni Ortega/Fàtima Alemany

Aquesta assignatura ens permet conèixer els aspectes curriculars i didàctics de l'Àrea de Religió i Moral catòlica a les etapes d’Educació Infantil, primària, ESO i Batxillerat, segons les noves directrius vigents a partir del curs 2022-2023. S'adreça a totes aquelles persones que es dediquen o pensen dedicar-se a l'ensenyament de la Religió Catòlica en aquestes etapes.

 

Metodologia de la tesina

Núria Armengol

L’assignatura vol atorgar a l’alumnat els coneixements necessaris per realitzar i exposar correctament treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències religioses i altres disciplines afins.

 

Ètica

Albert Espona

La dimensió ètica és indestriable d’una autèntica reflexió sobre el món tal com es presenta a la consciencia i, per tant, com a àmbit en relació al qual orientem les nostres accions i decisions. Partint de la meditació dels pensadors fonamentals sobre qüestions com el bé i el mal, la felicitat o la voluntat, l’assignatura analitza el reconeixement de l’ésser humà com a ésser moral i les obligacions o compromisos que en poden o no derivar, especialment en un present marcat per l’afirmació de la llibertat individual i la diversitat dels reptes col·lectius.

 

 

Escrits Joànics

Jean Hakolimana

L’alumne s’introduirà en el profund pensament simbòlic i teològic d’aquests escrits. Es farà una contextualització  de cada  llibre  o  carta,  imprescindible  per  poder  interpretar  correctament  els  textos, es descobriran els punts més importants de la seva teologia i es faran anàlisis concretes de  diverses  perícopes  que  ens  ajudin  a  entrar  més  de prop  en  el  món  conceptual  dels  seus autors.

 

Relats de la infància

Jean Hakolimana

Els  dos  primers  capítols  dels  Evangelis  segons  Mateu  i  Lluc  presenten  unes  característiques literàries  especials,  que  requereixen  un  esforç  per  a  la  seva  correcta  interpretació.  Donada  la influència que han tingut en la interpretació de la vida de Jesús, en la simbologia cristiana i fins i tot en la cultura, convé un estudi aprofundit.

 

Pensament medieval I

Andreu Grau

En el nostre curs, pretenem que l’alumne/a adquireixi un coneixement global del desenvolupament del pensament medieval cristià, islàmic i judaic des del segle VI al XII, etapa caracteritzada per la recepció de la filosofia hel·lènica, bàsicament de tall neoplatònic, i l’adaptació al marc conceptual de les religions monoteistes. Aquest procés s’ha de contextualitzar tenint en present el gran debat intel·lectual de l’època, que es concreta en temes com la relació raó i fe, les realitats eterna i temporal, l’abast de l’omnipotència divina, l’estatut ontològic de les formes universal o la capacitat de l’intel·lecte humà de conèixer Déu i el món.

 

 

 

 Segon quadrimestre:

Fenomenologia de la religió

Francesc X. Marín

La Fenomenologia té com a objecte classificar les diferents manifestacions de la religió i descriure el fenomen religiós tal com apareix en les canviants expressions de la seva història concreta.

 

Introducció a l'Islam

Francesc X. Marín

A través de l’aproximació a la seva història, la reflexió sobre la dimensió profètica del seu iniciador, l’estudi dels seus pilars bàsics i els preceptes fonamentals, en aquesta assignatura es proposa fer una aproximació precisa a una tradició tan allunyada però alhora tan propera a nosaltres com l’Islam.

 

Evangelis sinòptics i Actes

Jaume Balateu

 

 

La diòcesi de Vic i l’Església catalana a les portes del 1900: Morgades i Torras (4t/5è) 4ECTS

David Cao

El canvi dels segles XIX al XX va ser convuls a tot Europa. Particularment a Catalunya, fou una època de canvis i de consolidació del catalanisme des de diferents punts de vista. Dos bisbes de Vic, Morgades i Torras, i el mateix bisbat en termes generals, van ser punts focals d’una època que va tenir un gran pes en la definició de la catalanitat contemporània.

 

Art i patrimoni al Bisbat de Vic (4t/5è) 4ECTS

Marc Sureda

Estudi dels conjunts artístics i patrimonials més importants del Bisbat de vic i dels instruments per a la seva gestió.

 

Didàctica de la Religió (2n) 4 ECTS/Opt – DECA.

Toni Ortega

Aquesta assignatura ens permet conèixer els aspectes didàctics de l’Àrea de Religió i Moral catòliques que formen part del Currículum de l’Ensenyament Primari i Secundari. S’adreça a totes aquelles persones que pensen dedicar-se a l’ensenyament en aquestes etapes obligatòries. És una assignatura necessària per a l’obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA).

 

Introducció a la Teologia (1r) 4 ECTS – DECA.

Jordi Castellet

Per a aquells que tinguin ganes d’elaborar teologia, a partir d’una bona introducció en la tasca creativa, des de l’estudi, la metodologia i el treball científic.

La teologia s’entén com aquella ciència humanística que mira de penetrar amb el coneixement l’experiència espiritual i religiosa impresa en la cultura, la fe i els costums de la societat, en diàleg amb la resta de les ciències, la literatura, les arts i la resta d’expressions humanes que parlin de Déu i de la humanitat.

Introduir-se a la teologia significarà adquirir una metodologia i unes eines per a articular un discurs teològic vàlid actual, comprès com una comprensió del món, de la cultura, la ciència, la política, l’economia i la raó des de la fe, en un discurs creient, sempre des d’un vessant històricament vàlid i pertinent.

 

Moral Fonamental (2n) 4 ECTS – DECA.

Xavier Bisbal

L’assignatura és una introducció a les qüestions més fonamentals i rellevants de la moral. Permet conèixer els principis antropològics de la moral cristiana, el significat de la terminologia de la Teologia Moral i permet adquirir criteri moral i capacitat de judici per a la valoració moral dels actes personals.