Pla d'estudis complet de Batxillerat i Llicenciatura (Grau i Màster) en Ciències Religioses (clicar per veure)

 

Programa 2021-2022

Primer quadrimestre (20 setembre 2021 / 14 gener 2022)

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Moral de la vida (2n)
4ECTS*
Ester Busquets i Bernabé Robles
Seminari de Textos Cristians (2n)
4ECTS / Opt
Ester Busquets i Rubèn Junquera
DIMARTS
Teologia Fonamental (1r)
6ECTS (18.00 a 20.30h)
Jordi Castellet
 
DIMECRES
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Rodolf Puigdollers
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS - DECA
Constantino J. Pérez de Diego
DIJOUS
Pentateuc i Llibres històrics (2n)
4ECTS
Jean Hakolimana
Metodologia general i teològica (1r)
2ECTS (cada quinze dies)
Jean Hakolimana
DILLUNS
(només Manresa)
Moral de la vida (2n)
4ECTS*
Ester Busquets i Bernabé Robles
Seminari de Síntesi (3r)
6ECTS
Jean Hakolimana

 

  De 18.00 a 19.30h De 19.35 a 21.05h
DILLUNS
Medi bíblic (4t/5è)
4ECTS*
Irene Llop
Pensament medieval I (4t/5è)
4ECTS*
Jaume Coll
DIMARTS
Religions comparades (4t/5è)
4ECTS*
Jordi Sidera
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS / Opt - DECA
Ramon Rial
DIMECRES
Escenes bíbliques de la portalada
de Ripoll (4t/5è)
4ECTS*
Constantino J. Pérez de Diego
Relats de la passió (4t/5è)      
4ECTS*
Rodolf Puigdollers
DIJOUS
Llengua hebrea II (4t/5è)
4ECTS*
Bàrbara Virgil
Seminari de Síntesi (3r)                
4ECTS
Jean Hakolimana
DIMECRES
(només a Manresa)
Pedagogia de la Religió (2n)
4ECTS / Opt - DECA
Fàtima Alemany
Història de l'Església I (2n)
4ECTS*
Josep M. Masnou

 

Segon quadrimestre (31 gener 2022 / 3 juny 2022)

  De 18.00 a 19.30h                    De 19.35 a 21.05h                    
 
DILLUNS                 
Eclesiologia (3r)
6ECTS* (18.00 a 20.30h)
David Compte
 
 
DIMARTS
 
Teologia Espiritual (2n)  
4ECTS*
Pere Oliva                         

Mariologia (3r)                             

2ECTS* (cada quinze dies)

Pere Oliva

 
DIMECRES
 
Fenomenologia de la Religió (1r)
4ECTS*
F. Xavier Marín
Moral Fonamental (2n)
4ECTS* - DECA
F. Xavier Bisbal
 
DIJOUS
 
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS / Opt - DECA
Toni Ortega
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jordi Castellet
 
DILLUNS
(només a Manresa)
Arqueologia cristiana (4t/5è)
4ECTS*
Marc Sureda
Anunciar l'Evangeli a la societat
postmoderna del s. XXI (4t/5è)
4ECTS*
Jaume Casamitjana

 

  18.00 a 19.30h    19.35 a 21.05h
DILLUNS                  
Arqueologia cristiana (4t/5è)    4ECTS*             
Marc Sureda                       
Història de la música sacra a
Occident (4t/5è)                                     4ECTS*
Josep M. Serra                             
DIMARTS
Litúrgia (4t/5è)
4ECTS*
Joan Torra
Filosofia per al present (4t/5è)
4ECTS*
Albert Espona
DIMECRES
Sagraments (3r)
6ECTS  (18.00 a 20.30h)     
Rodolf Puigdollers
 
DIJOUS
Psicologia de la Religió (1r)
4ECTS*
Joan Ordi
Història de la Filosofia II (1r)
4ECTS*
Joan Ordi
DIMECRES
(nomes a Manresa)
Sociologia de la Religió (1r)
4ECTS*
Rosa Martínez
Història de la Filosofia I (1r)
4ECTS
Jaume Coll

 

NOTA INFORMATIVA:

-Marcats amb aquest signe * són els Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

ASSIGNATURES DE 1r, 2n i 3r de GRAU QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2021/2022

Assignatures

ECTS

Antropologia filosòfica 4
Escatologia 4
Llibres profètics 4
Evangelis sinòptics i Actes 6
Metafísica 4
Misteri de Déu 6
Grec Bíblic 4
Moral Social 4
Moral de l'amor i de la sexualitat 4
Antropologia teològica 6
Dret canònic 4
Misteri de Déu 6
Cartes apostòliques 4
Patrologia 4
Llibres sapiencials i Salms 4
Escrits Joànnics 4
Història de l'Església II 4
Cristologia 6
Disseny curricular ESO 4
Ecumenisme 2
Diàleg interreligiós 2

 

ASSIGNATURES DE GRAU I MÀSTER (4t i 5è) QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2021/2022

Assignatures                                                                ECTS     
Memòria documental: els arxius de l'Església 4
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança 4
Pensament medieval II 4
Llatí medieval 4
Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll 4
La figura femenina en els evangelis 4
Història del Bisbat de Vic 4
Art cristià medieval 4
Relats de la infància 4
Llengua hebrea I 4
Judaisme medieval 4
La diòcesi de Vic i l'Església catalana a les portes del 1900:
Morgades i Torras
4
Ètica 4
Art i patrimoni al Bisbat de Vic 4
Introducció a l'Islam 4
Ateisme, creença i agnosticisme 4
Cristianisme i filosofia política 4
Metodologia de la tesina 4

 

LLENGÜES MODERNES

L'alumne haurà d'acreditar el coneixement d'una llengua moderna a més de la pròpia per poder obtenir el títol de Batxillerat (Grau). En el cas de la Llicenciatura (Màster) s'haurà d'acreditar el coneixement de dues llengües modernes. Tot i que aquest és un requisit per a l'obtenció del títol, s'aconsella obtenir el més aviat possible aquest coneixement que facilitarà a l'alumne l'accés a una bibliografia més àmplia al llarg dels seus estudis.

El coneixement de les llengües modernes requerit per a l'obtenció dels títols es podrà acreditar presentant els certificats corresponents al nivell B1 de coneixement.

Acreditació del nivell de coneixement de llengües modernes:

1.- Els certificats aportats han de correspondre al nivell B1. Aquest nivell és el corresponent al de les proves d'idiomes moderns superades de les PAU (Proves d'Accés a la Universitat), al tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat de "nivell intermedi" així com també el "nivell 3" del Servei de Llengües Modernes de les Universitats Catalanes.

2.- S'acceptaran com a llengües modernes l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès.

3.- Caldrà presentar a la secretaria de l'ISCRVic una certificació ajustada al nivell requerit. Es valorarà i es resoldrà l'acceptació d'aquesta certificació.

 

PROGRAMES ESPECIALS

1. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que són graduades en Magisteri Infantil i/o de Primària

Els mestres d'Educació Infantil i Primària interessats a obtenir la DECA cal que cursin les següents assignatures corresponents als blocs teològic i pedagogicodidàctic:

 BLOC TEOLÒGIC    Introducció a la Teologia   4 ECTS 
   Moral Fonamental   4 ECTS 
   Introducció a l'Antic Testament   4 ECTS
   Introducció al Nou Testament   4 ECTS
 BLOC PEDAGOGICODIDÀCTIC    Pedagogia de la Religió   4 ECTS
   Didàctica de la Religió   4 ECTS

2. DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per aquelles persones que volen impartir l'assignatura de Religió a Secundària i a Batxillerat

2.1.- Per alumnes amb estudis de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia caldrà que cursin els següents ECTS:

 Psicologia de la Religió    4 ECTS 
 Fenomenologia de la Religió    4 ECTS
 Sociologia de la Religió  4 ECTS
 Pedagogia de la Religió  4 ECTS
 Didàctica de la Religió  4 ECTS
 Disseny curricular ESO  4 ECTS

 2.2.- Per alumnes amb títol previ de Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses (amb el bloc optatiu pedagogicodidàctic inclòs).